Đakovo Lotus 2014

Javnost sjednica vijeća Povratak na vrh

 1. 1.1

  Javnost rada vijeća razrađena je u statutu ili poslovniku

  Da

  Objašnjenje: Poslovnik čl.97.-100.
  Izvor: Poslovnik

 2. 1.2

  Pravo praćenja sjednica vijeća/skupštine imaju i građani

  Da

  Objašnjenje: Poslovnik čl.98.
  Izvor: Poslovnik

 3. 1.3

  Na Internetu ili na drugi način je objavljen dokument koji građanima pruža informaciju o tome koja je procedura za prijavu prisustvovanja sjednici vijeća, kao i najveći mogući broj osoba koji mogu prisustvovati sjednicama vijeća

  Da

  Objašnjenje: Poslovnik čl.98. - najava prisustva najkasnije do početka sjednice.
  Izvor: Poslovnik

 4. 1.4

  Procedura prijave predviđa vođenje računa o redoslijedu prijavljivanja u slučaju prevelikog interesa? (čl.12. ZPPI)

  Ne
 5. 1.5

  Postotak najava sjednica vijeća/skupštine objavljene na Internetu

  < 50%

  Objašnjenje: Nisu pronađene najave sjednica koje se objavljuju uoči same sjednice.
  Izvor: Internet

 6. 1.6

  Postotak dnevnih redova dostupnih uoči sjednice na Internetu.

  < 50%

  Objašnjenje: Nisu pronađeni dnevni redovi objavljeni uoči sjednice.
  Izvor: Internet

 7. 1.7

  Postotak radnih materijala za sjednice vijeća/skupštine objavljenih na Internet stranici uoči sjednice

  < 50%

  Objašnjenje: Nisu pronađeni radni materijali objavljeni uoči sjednice.
  Izvor: Internet

 8. 1.8

  Postotak službenih zapisnika sjednica vijeća objavljenih izravno na Internet stranici

  < 50%

  Objašnjenje: Nisu pronađeni zapisnici održanih sjednica.
  Izvor: Internet

 9. 1.9

  Poslovnik/statut propisuje da se aktualni sat održava na početku sjednice

  Da

  Objašnjenje: Poslovnik čl.47. definira da se Aktualni sat u pravilu održava na početku sjednice, prije prelaska na prvu točku dnevnog reda.
  Izvor: Poslovnik

 10. 1.10

  Dostava materijala vijećnicima najmanje 8 dana uoči sjednice definirana je Poslovnikom/Statutom

  Ne

  Objašnjenje: Poslovnik čl.36. - rok je 7 dana prije sjednice.
  Izvor: Poslovnik

 11. 1.11

  Materijali za posljednju održanu sjednicu poslani su u skladu s odredbama Poslovnika/Statuta

  Da
 12. 1.12

  Poslovnik nalaže dostavu materijala uoči sjednice i nekim drugim zainteresiranim stranama (mediji, političke stranke, vijeća mjesnih odbora, Savjet mladih…)

  Da

  Objašnjenje: Poslovnik čl.36. - političkim strankama, sredstvima javnog priopćavanja.

 13. 1.13

  Jedno ili više priopćenja sa sjednica vijeća/skupštine održanih u zadnjih 6 mjeseci direktno objavljeni na Internet stranici

  Ne
 14. 1.14

  Za posljednju sjednicu vijeća/skupštine poslan poziv medijima

  Ne

  Objašnjenje: U Upitniku navedeno DA, no u sklopu popratne dokumentacije nije dostavljen dokaz. Poziv poslan članovima vijeća nema naznaku da se isti dostavlja i predstavnicima medija. Također, niti je dostavljena kopija dopisa ili maila kojim se poziv, dnevni red i materijali dostavljaju predstavnicima medija.
  Izvor: Upitnik i popratna dokumentacija

 15. 1.15

  Nakon posljednje sjednice vijeća/skupštine poslano priopćenje za medije

  Ne

  Objašnjenje: U Upitniku nvaedeno DA, uz objašnjenje da su nakon sjednice usmjene izjave za medije dali predsjednik Gradskog vijeća, gradonačelnik i predsjednik klubova vijećnika. Usmene izjave se ne smatraju priopćenjima za medije.
  Izvor: Upitnik

 16. 1.16

  Na službenoj stranici postoji cjelovita snimka barem jedne sjednice u zadnjih 6 mjeseci (video ili audio)

  Ne

Javnost rada i odluka jedinice lokalne samouprave Povratak na vrh

 1. 1.1

  Na Internet stranici je izravno objavljen Statut grada/općine

  Da

  Objašnjenje: http://www.djakovo.hr/portal/djakovo/statut-i-poslovnik-grada.html
  Izvor: Internet

 2. 1.2

  Na Internet stranici je izravno objavljen Poslovnik vijeća

  Da

  Objašnjenje: http://www.djakovo.hr/portal/djakovo/statut-i-poslovnik-grada.html
  Izvor: Internet

 3. 1.3

  Službeni glasnici (gradski/općinski ili županijski) dostupni na službenoj Internet stranici ili putem linka, te sadrži kazalo ili omogućuje elektronsko pretraživanje dokumenta

  Da pretraživo ili s kazalom

  Objašnjenje: http://www.djakovo.hr/dokumenti/index.php?option=com_joomdoc&task=cat_view&gid=102&Itemid=294
  Izvor: Internet

 4. 1.4

  Službeni glasnik (gradski/općinski ili županijski) je na neki drugi način dostupan građanima radi izravnog uvida

  Da

  Objašnjenje: u mjesnim odborima
  Izvor: Upitnik

 5. 1.5

  Na Internet stranici je izravno objavljena barem jedna odluka (grado)načelnika donesena u zadnja 3 mjeseca

  Da

  Objašnjenje: http://www.djakovo.hr/portal/vijesti/akti-gradonacelnika.html
  Izvor: Internet

 6. 1.6

  Na Internet stranici je izravno objavljen Plan proračuna za 2014. na najmanje trećoj razini

  Četvrta +

  Objašnjenje: http://djakovo.hr/dokumenti/images/dokumenti/proracun/2014/Opci%20dio%202014.pdf
  Izvor: Internet

 7. 1.7

  Format objave Plana proračuna za 2014.

  Elektronski pretraživ (radi CTRL+F u pdf)

  Objašnjenje: http://djakovo.hr/dokumenti/images/dokumenti/proracun/2014/Opci%20dio%202014.pdf
  Izvor: Internet

 8. 1.8

  Na Internet stranici je izravno objavljen Izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu na najmanje četvrtoj razini

  Ispod četvrte
 9. 1.9

  Format objave Izvještaja o izvršenju proračuna za 2013.

  Nije objavljen
 10. 1.10

  Na Internet stranici postoje informacije o proračunu za 2014. za građane ("proračun u malom", dopis, letak, oglas, plan razvojnih programa...)

  Ne
 11. 1.11

  Drugi načini obavještavanja građana o proračunu za 2014. ("proračun u malom", dopis, letak, oglas, objava u medijima, tribina...)

  Ne
 12. 1.12

  Na Internet stranici su objavljeni važeći prostorni/urbanistički planovi s pratećim tekstualnim dijelovima

  75%

  Objašnjenje: U Upitniku navedeno da jedinica ima PPU, GUP i UPU, no na Internet stranicama objavljeni samo PPU i GUP.
  Izvor: Upitnik i Internet

 13. 1.13

  Prostorni plan uređenja i GUP te urbanistički plan uređenja su na neki drugi način dostupni građanima radi izravnog uvida

  Da

  Objašnjenje: "Dostupni su u nadležnom upravnom odjelu gradske uprave"
  Izvor: Upitnik

 14. 1.14

  Na Internet stranici je dostupan link na elektronički oglasnik javne nabave

  Ne
 15. 1.15

  Na Internet stranicama JLRS je objavljen Plan nabave za 2014. godinu

  Da

  Objašnjenje: http://www.djakovo.hr/dokumenti/index.php?option=com_joomdoc&task=cat_view&gid=119&Itemid=294
  Izvor: Internet

 16. 1.16

  Na Internet stranici je objavljen registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za prvih 6 mjeseci 2014.

  Da

  Objašnjenje: http://www.djakovo.hr/dokumenti/images/dokumenti/ugovori/SKLOPLJENI%20UGOVORI%202014%202.pdf
  Izvor: Internet

 17. 1.17

  Registar sklopljenih ugovora navodi konačni isplaćeni iznos te, ukoliko postoji, obrazloženje razlike između ugovorenog i isplaćenog iznosa (čl. 21 st 3 podstavak 8 ZJN)

  Da, ali nema obrazloženja razlike

  Objašnjenje: Rubrika za obrazloženje razlike ne postoji u objavljenom dokumentu (http://www.djakovo.hr/dokumenti/index.php?option=com_joomdoc&task=cat_view&gid=119&Itemid=294).
  Izvor: Internet

 18. 1.18

  Na internetskim stranicama postoji popis gospodarskih subjekata s kojima JLRS ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sukladno članku odnosno čl. 13 (NN 90/11) Zakona o javnoj nabavi ili izjava da takvi subjekti ne postoje

  Da

  Objašnjenje: http://djakovo.hr/dokumenti/images/dokumenti/javnanabava/Izjava%20o%20nepostojanju%20sukoba%20interesa.pdf
  Izvor: Upitnik

 19. 1.19

  JLRS je donijela interni akt (pravilnik, naputak, uputa, smjernice) o postupcima nabave „bagatelne“ vrijednosti, odnosno nabavi ispod zakonskog praga

  Da
 20. 1.20

  Internet stranice JLRS sadrže rubriku Javna nabava, Profil naručitelja (ili drugog imena) u kojoj su objavljeni link na elektronički oglasnik javne nabave, Plan javne nabave za 2014., registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2013. i 2014., Interni akt o postupcima nabave bagatelne vrijednosti, odnosno ispod zakonskog praga te izjava o sprečavanju sukoba interesa

  Da

  Objašnjenje: U rubrici nije objavljen link na EOJN, registar za 2014. godinu, interni akt o postupcima bagatelne nabave.
  Izvor: Internet

 21. 1.21

  (Grado)načelnik/župan ima definirano vrijeme za primanje građana

  Ne

  Objašnjenje: U Upitniku navedeno DA uz objašnjenje da gradonačelnik prima građane svakog radnog dana za vrijeme trajanja radnog vremena. To znači da ne postoji termin u kojem je gradonačelnik uvijek dostupan građanima.
  Izvor: Upitnik

 22. 1.22

  JLRS je imenovala koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

  Ne
 23. 1.23

  Na Internet stranici postoje kontakt podaci koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

  Ne

  Objašnjenje: Koordinator nije imenovan.
  Izvor: Upitnik

 24. 1.24

  JLRS je od 01.07.2013. do datuma ispunjavanja upitnika provela barem jedno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o razvoju neke lokalne politike, programa, projekta ili općeg akta (mimo prostornih planova) sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

  Ne
 25. 1.25

  Na Internet stranici postoji barem jedno očitovanja zainteresirane javnosti kao i sažeto objedinjeno obrazloženje neprihvaćenih primjedbi u razvoju neke lokalne politike, programa, projekta ili općeg akta (mimo prostornih planova) sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

  Ne

  Objašnjenje: Nije provedeno niti jedno savjetovanje.
  Izvor: Upitnik

 26. 1.26

  Na Internet stranici objavljen je popis korisnika sponzorstava i donacija za 2013. godinu

  Ne

  Objašnjenje: http://www.djakovo.hr/dokumenti/index.php?option=com_joomdoc&task=cat_view&gid=134&Itemid=294
  Izvor: Internet

Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama Povratak na vrh

 1. 1.1

  Telefonskim pozivom na centralu dostupno je ime i prezime ili broj službenika za informiranje/osobe zadužene za pitanja građana

  Da

  Objašnjenje: datum poziva 16.09.2014.
  Izvor: ZPPI poziv

 2. 1.2

  JLRS je imenovala službenika za informiranje

  Da
 3. 1.3

  Na Internet stranici je izravno naveden kontakt službenika za informiranje ili osobe za kontakte s građanima (ime, telefon, fax, mail)

  Da

  Objašnjenje: http://www.djakovo.hr/portal/uprava/gradski-uredi-odjeli-i-sluzbe.html
  Izvor: Internet

 4. 1.4

  Na Internet stranici postoji kontakt obrazac ili e-mail adresa službenika za informiranje

  Da

  Objašnjenje: http://www.djakovo.hr/portal/uprava/gradski-uredi-odjeli-i-sluzbe.html
  Izvor: Internet

 5. 1.5

  Na Internet stranici postoje informacije o pravu građana na pristup informacijama - izravno navođenje ZPPI-ja

  Ne
 6. 1.6

  JLRS je odgovorila na zahtjev za pravom na pristup informacijama

  Da

  Objašnjenje: upit poslan 30.06.2014., odgovor zaprimljen 07.07.2014.
  Izvor: ZPPI upit

 7. 1.7

  Na Internet stranicama JLRS postoji rubrika Pravo na pristup informacijama (ili drugog imena) u kojoj su objavljene informacije za građane o njihovom ustavnom pravu na pristup informacijama, ime službenika za informiranje te kontakt službenika za informiranje

  Ne

  Objašnjenje: Kontakti službenika za informiranje objavljeni u rubrici 'Gradski uredi, odjeli i službe' (http://www.djakovo.hr/portal/uprava/gradski-uredi-odjeli-i-sluzbe.html).
  Izvor: Internet

Suradnja s civilnim društvom Povratak na vrh

 1. 1.1

  Postoji važeći dokument koji formalizira suradnju/odnos lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva

  Ne
 2. 1.2

  Navedite postotak proračuna 2013. izdvojen za projekte OCD

  9.51%
 3. 1.3

  U periodu od 01.07.2013. do datuma ispunjavanja upitnika proveden je barem jedan natječaj za udruge

  Da

  Objašnjenje: Upitnik: Poziv za predlaganje sufinanciranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Grad Đakovo, kolovoz 3013. godine. Internet: http://www.djakovo.hr/portal/vijesti/akti-gradonacelnika/item/812-poziv-za-predlaganje-programa-i-javnih-potreba-za-2015-godinu.html
  Izvor: Upitnik i Internet

 4. 1.4

  Na Internet stranici postoje informacije o natječaju ili tekst natječaja za OCD provedenog u razdoblju od 01.07.2013. do datuma ispunjavanja upitnika

  Da

  Objašnjenje: http://www.djakovo.hr/portal/vijesti/akti-gradonacelnika/item/812-poziv-za-predlaganje-programa-i-javnih-potreba-za-2015-godinu.html
  Izvor: Internet

 5. 1.5

  Na Internet stranici postoje objavljeni rezultati natječaja s iznosima ostvarenih financijskih potpora JLRS za period od 01.07.2013. do datuma ispunjavanja upitnika

  Ne

  Objašnjenje: http://www.djakovo.hr/dokumenti/index.php?option=com_joomdoc&task=cat_view&gid=134&Itemid=294
  Izvor: Internet

 6. 1.6

  Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava donosi Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika JLRS i/ili stručnjaka

  Ne

  Objašnjenje: gradonačelnik i gradsko vijeće
  Izvor: Upitnik

 7. 1.7

  JLRS je u posljednje 3,5 godine raspisala javni poziv za izbor članova Savjeta mladih

  Da

  Objašnjenje: siječanj 2014.
  Izvor: Upitnik

 8. 1.8

  Na razini grada/općine/županije postoji Savjet mladih konstituiran u skladu sa Zakonom (osnovan od strane predstavničkog tijela i s važećim mandatom)

  Ne

  Objašnjenje: U Upitniku navedeno da je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih održana 23. ožujka 2012. godine, što znači da nakon raspisanog poziva nije konstituiran Savjet mladih.

 9. 1.9

  Vijeće je u aktualnom mandatu tražilo ili dobilo očitovanje Savjeta mladih i /ili je održalo sastanak predstavnicima Savjeta mladih

  Ne
 10. 1.10

  Na razini grada/općine/županije postoji još neko savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika OCD-a i/ili gospodarstva (gospodarsko ili gospodarsko-socijalno vijeće, vijeće za prevenciju, povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti, za razvoj malog poduzetništva, za ravnopravnost spolova, za turizam, za regionalni razvoj, za poljoprivredu...)

  Ne
 11. 1.11

  JLRS je u protekle dvije godine financirala projekt ili aktivnosti OCD-a usmjeren na mlade

  Da

  Objašnjenje: "Udruga za mlade, Đakovo, Projekt «A.R.L.A.» kulturne i druge priredbe za mlade, kolovoz 2012. i kolovoz 2013. godine"
  Izvor: Upitnik

 12. 1.12

  JLRS je u protekle dvije godine financirala projekt ili aktivnosti OCD-a usmjeren na rodnu ravnopravnost

  Da

  Objašnjenje: "Projekt «Žene i muškarci» - 2012. godine"
  Izvor: Upitnik

 13. 1.13

  JLRS je u protekle dvije godine financirala projekt ili aktivnosti OCD-a usmjeren na izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom

  Da

  Objašnjenje: Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom, redovite aktivnosti od 1.1. 2012. do 31. 12. 2012. i od 1.1. 2013. do 31. 12. 2013. godine
  Izvor: Upitnik

 14. 1.14

  JLRS je u protekle dvije godine financirala projekt ili aktivnosti OCD-a usmjeren na suzbijanje ovisnosti

  Da

  Objašnjenje: Zajednica «Susret» - savjetovalište Đakovo, Program: «Ostani čist»
  Izvor: Upitnik

 15. 1.15

  JLRS je u protekle dvije godine financirala projekt ili aktivnosti OCD-a usmjeren na socijalno uključivanje marginaliziranih skupina

  Da

  Objašnjenje: Udruga za psiho-socijalne potrebe «Amadea» Đakovo
  Izvor: Upitnik

Izravna participacija građana u odlučivanju Povratak na vrh

 1. 1.1

  Izbori za mjesnu samoupravu su održani unutar zadnje 4 godine

  Ne

  Objašnjenje: 16. svibnja 2010. godine
  Izvor: Upitnik

 2. 1.2

  Mjesni odbori na razini grada/općine trenutno su konstituirani

  Ne

  Objašnjenje: Mjesni odbori su konstituirani u lipnju 2010. godine, što znači da je članovima istekao mandat (poslovnik čl.48.).
  Izvor: Upitnik i Poslovnik

 3. 1.3

  Na Internet stranici postoje kontakt informacije o mjesnoj samoupravi

  Da

  Objašnjenje: http://www.djakovo.hr/portal/uprava/mjesni-odbori.html
  Izvor: Internet

 4. 1.4

  Udio proračuna za 2014. alociran za funkcioniranje i rad mjesne samouprave

  0.30%
 5. 1.5

  JLS ima imenovanu osobu zaduženu za odnose s mjesnim odborima

  Ne
 6. 1.6

  U pripremi proračuna za 2014. mjesni odbori imali su mogućnost davanja prijedloga komunalnih akcija na njihovom području

  Da

Ukupan rezultat

 1. Đakovo 4.45